-->

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Η σκανταλιάρα Κίσσα!
Υποδεχόμαστε το καλοκαιράκι με ένα υπέροχο-σπαρταριστό κείμενο του Ευρυτάνα λογοτέχνη Στέφανου Γρανίτσα (1880-1915) που αναφέρεται σε ένα πανέξυπνο και σκανταλιάρικο πουλί του τόπου μας την Κίσσα! 
Το εν λόγω κείμενο εμπεριέχεται στο γνωστό βιβλίο του αείμνηστου συμπατριώτη μας, που κοσμεί και την προσωπική μας βιβλιοθήκη, και φέρει τον τίτλο:"Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου" (Βιβλιοπωλείον της Εστίας).
Απολαύστε το:
================
Η ΚΙΣΣΑ
Από τα καφενεία του χωριού λείπει αυτό το κα­λοκαίρι ένα ανυπόφορον βάσανο: Η Κίσσα. 
Είναι ένα πουλί ολίγον μεγαλύτερον από τον κόσσυφαν, αλλά καταπλούμιστο, ίσως από τα ευμορφότερα πουλιά των Ευρυτανικών λόγγων, μαζί με την πέρδικαν, τον τσα­λαπετεινόν (αγριοκόρακα) και τον συκοφάγον. Αλλ’ όσον αγρίμια είναι τα άλλα πουλιά, τόσον ευκολοημέρευτος είναι η Κίσσα.
Οι ολίγοι φοιτηταί που έρχονται εδώ τους καλο­καιρινούς μήνας, περνούν τον καιρόν των ημερεύοντες Κίσσες. Αυτό το πουλί έχει τας κυριωτέρας αρετάς της ελληνικής κοινωνικής ζωής. Του αρέσει η κου­βέντα, λέγει λίγες λέξεις, μιμείται πολύ, σφυρίζει έξο­χα, τρελαίνεται για κομπολόγι, έχει έρωτα στα τρα­πουλόχαρτα και κλέβει όσο δεν φαντάζεσθε.
Εάν τύχη να περάσετε κανένα λόγγον θα νομίσε­τε ότι κάπου δίπλα σας είναι βλάχοι. Προγκά όπως οι βοσκοί, κάνει θαυμάσια τον ήχον του αργαλειού, γαυγίζει όπως τα σκυλιά, χαχανίζει και σφυρίζει θαυμάσια. Οι κυνηγοί την έχουν χάρον στα κυνήγιά των. Σφυρίζει όπως αυτοί και γελά τα σκυλιά των.
Μία την οποίαν είχεν ημερεύσει προ ετών κάποιος φοιτητής, και ήκουεν εις το όνομα Λίζα, είχε καταντήσει πληγή των καφενείων και των σπιτιών. Άμα έβλεπε να παίζουν τα χαρτιά -εδώ δε η πρέφα αρχί­ζει από το πρωί και τελειώνει το βράδυ- η Λίζα θα άφηνε τις περιοδείες της ανά το σπίτι και θα εστρώνετο δίπλα εις την πρέφαν διά να κλέβη χαρτιά και κιμωλίαν.

Ιδιαιτέραν προτίμησιν έδειχνε στις φιγούρες και τα νίκελ. Επειδή όμως το είχεν αντιληφθή ότι την ανεκάλυψαν ως κλέπτριαν, εφρόντιζε να κλωτσά τα χαρτιά και να τα ρίχνη κάτω από τα τραπέζια, άμα ήνοιγε καμμία φιλονεικία ζωηρά μεταξύ των παιζόντων, διότι τότε ήτο βεβαία ότι δεν την παρακολουθούσαν.
Άμα τα εσήκωνε αργότερον από κάτω, διά να τα μεταφέρη στη φωλιά της, ποτέ δεν τα έπαιρνε με το ράμφος της διά να μη την βλέπωμεν. Τα ετρύπωνε από τα πτερά της και αφού επήγαινε κάμποσον δρόμο περπατώντας, τότε τα ήρπαζε με το ράμφος της και επετούσε. Άμα την εβλέπαμε να φεύγη από το καφενείον περπατητά είμαθε βέβαιοι ότι κάτι λα­θρεμπόριον έχει κάτω από τις φτερούγες της.

Όταν κάποτε ανεκαλύψαμεν την κρυψώνα της, εγίναμεν κύριοι δύο περίπου δραχμών εις νίκελ, δύο πακέτων καπνού, μιας τράπουλας από φιγούρες, μιας χαλκομανίας και αφθόνου «πέτρου» - είδος λαζανιών τα οποία φκιάνουν με αυγά, γάλα και βούτυρον.
Εγνώριζε σχεδόν όλους τους τακτικούς πελάτας των τριών-τεσσάρων καφενείων του χωριού μας. Εγνώριζεν ωσαύτως τον χασάπην, ο οποίος την εφιλοδώρει κάποτε ολίγο πλεμόνι, και τον οποίον άμα δεν έσφαζε τον έπαιρνε από κοντά. Εκείνος την έδιωχνε και της έλεγεν:

-Ε! καλά τώρα φεύγα!... Μου ’δωκες την παραγ­γελία να σου κρατήσω κρέας άμα σφάξω...

Άμα έβγαινε στο χωριό από τα χωράφια του ένας γέρος με μεγάλο κόκκινο κομπολόγι τον υπεδέχετο και τον συνώδευε στο καφενείο. Ήταν μεγάλη χαρά της ν’ ακούη το παίξιμο του κομπολογιού.
Ώρες ολόκληρες εκάθητο δίπλα του για να χαί­ρεται το κομπολόγι. Κάποτε είπαμε του γέρου και άφησε σ’ ένα κάθισμα το κομπολόγι του. Η Λίζα εκοίταξεν όλους και άμα είδε πως κανείς δεν την πα­ρακολουθεί, έσυρε το κομπολόγι κρυφά-κρυφά και το ετρύπωσε κάτω από τον μπεζαχτάν του καφετζή. Έπειτα έφυγε, ίσως για να μην αποδοθή εις αυτήν η κλοπή.

Αλλ’ όταν επέστρεψε και δεν ευρήκεν εκεί τα κο­μπολόγι έβαλε κάτι κραυγάς, ως να επέπληττεν ημάς τους άλλους διότι την εκλέψαμεν. Επί τέλους ο γέρος ήρχισε να παίζη πάλι το κομπολόγι του και τότε η Λίζα ησύχασε, σκεφθείσα ίσως ότι το επήρε εκείνος εις τον οποίον ανήκε το κλοπιμαίον.
Διά τους χωρικούς είναι μεγάλη πληγή, διότι ρη­μάζει τα καλαμπόκια και τα σταφύλια. Η Λίζα ευρήκε οικτρόν θάνατον μέσα εις καλαμπόκι από ένα γέρον ο οποίος δεν την διέκρινεν ότι ήτο η ήμερη Κίσσα, με όλα τα λοφία και τα βροντζαλίδια, με τα οποία την είχαμε στολισμένην.

Ευτυχώς εσχάτως ανεκαλύφθη και το φόβητρον της Κίσσας από τους χωρικούς. Απηυθύνθησαν στην πολλήν εξυπνάδα της διά να την φοβίσουν και να μην πατά στα καλαμπόκια. Περιτριγυρίζουν το χωράφι με μίαν χονδρήν κλωστήν και η Κίσσα, η οποία δεν φο­βείται τίποτε άλλο, άμα βλέπει τα ακίνδυνα αυτά ράμματα, επάνω από τα οποία διέρχονται ανύποπτα τα άλλα πουλιά, αυτή υποπτεύεται ότι κάποια μεγά­λη παγίς είναι στημένη και φεύγει.

-Α, εδώ είναι δάκτυλος! Όλα κι όλα, έμενα δεν με γελάτε!...

Μήπως, αγαπητέ Ζαχαρία, δεν είναι ελληνικωτάτη και αυτή η ευφυία της, η οποία την βάζει να υποπτεύεται δακτύλους διά να μένη θεονήστικη;

"Ευρυτάνας ιχνηλάτης"
Το βρήκαμε στην Ιδεοπηγή

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Τηγανέλαιο

Όποιο λάδι και εάν χρησιμοποιούμε στο τηγάνισμα, μετά τη χρήση του θα πρέπει να μην το πετάμε. Δείτε γιατί :

 • ΔΕΝ το πετάμε στην αποχέτευση γιατί βουλώνει
 • ΔΕΝ το πετάμε στα σκουπίδια γιατί τα κάνει εύφλεκτα
 • ΔΕΝ το πετάμε στη θάλασσα γιατί διώχνει πλαγκτόν και ψάρια
 • ΔΕΝ το πετάμε στην ύπαιθρο γιατί μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα
 • ΔΕΝ το ταΐζουμε στα ζώα μας γιατί θα καταλήξει στο πιάτο μας
 • ΔΕΝ το τρώμε εμείς γιατί μας βλάπτει σοβαρά
 • ΔΕΝ το κάνουμε σαπούνι γιατί μπορεί να βλάψει το δέρμα μας

Τι κάνουμε ;
Υπάρχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην συλλογή λαδιού και στην συνέχεια τα διαθέτουν σε βιομηχανίες παραγωγής βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Κάθε λίτρο λαδιού που ανακυκλώνεται δίνει 800 γραμμάρια βιοντίζελ που θεωρούνται σαν ανανεώσιμα καύσιμα για βιομηχανική χρήση. Τα νέα βιοκαύσιμα και βιολιπαντικά που προκύπτουν είναι φιλικά προς το περιβάλλον αφού με την χρήση τους μειώνεται η εκπεμπόμενη αιθάλη, το διοξείδιο του θείου αλλά και του διοξειδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερη ατμοσφαιρική μόλυνση. Επιπλέον μειώνεται η ποσότητα ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών που εισάγουμε, με αποτέλεσμα να συμβάλουμε θετικά στην εξισορρόπηση του ενεργειακού και εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας.

Στην ανακύκλωση αυτού του είδους μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο χώροι μαζικής εστίασης όπως ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, στρατώνες, καντίνες, φαστ φουντ, βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων, κατασκηνώσεις αλλά και πλοία, τρένα, αεροπλάνα και φυσικά όλοι εμείς σαν ιδιώτες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτές τις εταιρίες και να φέρουν στην επιχείρησή σας ή στην πολυκατοικία σας το ειδικό δοχείο. Επίσης εάν είστε ιδιώτης μπορείτε να το συγκεντρώνεται και να το πηγαίνετε σε κάποιο super market που παίρνει τηγανέλαιο.

Η συλλογή τηγανέλαιου δείχνει υπευθυνότητα και ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μ.Χ.

Copyright © 2015 | e-gynaikes.gr

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Ερωτευμένα φωτόνια

«Το σωμάτιο του Θεού είναι το φωτόνιο. 
Και η πύλη προς τον κόσμο το τηλεσκόπιο. Βάζεις το μάτι σου στον φακό και ξεχύνεσαι στο άπειρο. Εκεί που συναντάται η ομορφιά με την αλήθεια. Το μάτι βλέπει. Η καρδιά χτυπάει. Η σκέψη καλπάζει. Διαλέγεται με τα φωτόνια.»
Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου
✥✥✥✥✥✥✥✥
Ερωτευμένα αποκαλούν, χαριτολογώντας, μερικοί επιστήμονες δύο φωτόνια τα οποία στο παρελθόν είχαν επιδράσει στενά μεταξύ τους. 
Αν υποτεθεί ότι μετά την επίδραση αυτή, απομακρύνθηκαν τόσο πολύ το ένα από το άλλο, που βρίσκονται στα δύο αντίθετα άκρα του Σύμπαντος, αν γεμίσουμε με κάποιες πληροφορίες το ένα, αυτομάτως αυτές θα βρεθούν και στο άλλο, κάτι που έχει αποδειχτεί πειραματικά στα εργαστήρια. 
Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι εάν ένα φωτόνιο βρίσκεται στη Γη και το άλλο στο Αλφα του Κενταύρου, τότε αν στο Αλφα του Κενταύρου συμβεί κάτι, την ίδια στιγμή η πληροφορία αυτή έχει μεταφερθεί στο φωτόνιο που βρίσκεται στη Γη. 
Το φωτόνιο αυτό βέβαια μπορεί να βρίσκεται στον εγκέφαλό μας. Το αν θα πάρουμε αυτή την πληροφορία είναι πρόβλημα δικό μας και των αισθήσεών μας. Η πληροφορία όμως βρίσκεται εδώ.

Ένα από τα πολλά παράδοξα που μπορεί κανείς να διαβάσει σε βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης και αισθάνεται ότι αυτό που μελετούν οι αστροφυσικοί και οι κοσμολόγοι, το Σύμπαν που μας περιβάλλει δηλαδή, ξεπερνάει και την πιο ξέφρενη φαντασία. Πράγματι, δεν περνάει μέρα σχεδόν που να μην υπάρχει κάποια σημαντική είδηση από τον χώρο της αστρονομίας, της αστροφυσικής και της κοσμολογίας: είτε η ανακάλυψη ενός πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος, ο οποίος μάλιστα να μοιάζει αρκετά με τη Γη, είτε η παρατήρηση της γέννησης μιας μαύρης τρύπας ή η δημιουργία μικρογραφίας της ...

Ο Κόσμος Των Ζώων - Ψάρια και Ζώα της Θάλασσας

Ο Κύριος Σωστός παρουσιάζει τα ψάρια και τα ζώα (θηλαστικά) της Θάλασσας, χρησιμοποιώντας πολλά βίντεο και τρισδιάστατα γραφικά. 
Ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ εγκεκριμένο απ' το Υπ. Παιδείας (2009) ως «Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία» και απ' το Υπ. Πολιτισμού ως «Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες».
Παραγωγή Ελευθέριος - Βασίλης Κατσαρός.
Σενάριο σκηνοθεσία Λευτέρης Κατσαρός.

Ο Κόσμος Των ζώων - Τα Έντομα (The Insects)

Ποια είναι τα επικίνδυνα έντομα; 
Πως γίνεται το μέλι; 
Ο Κύριος Σωστός παρουσιάζει τα πολυπληθέστερα πλάσματα του πλανήτη μας, τα έντομα, χρησιμοποιώντας πολλά βίντεο και τρισδιάστατα γραφικά.
Ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ εγκεκριμένο απ' το Υπ. Παιδείας (2009) ως «Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία» και απ' το Υπ. Πολιτισμού ως «Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες».
Παραγωγή Ελευθέριος - Βασίλης Κατσαρός.
Σενάριο σκηνοθεσία Λευτέρης Κατσαρός.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΕΦΕΤ: Μην καταναλώσετε τα παρακάτω λάδια

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία µε τη Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας – Θράκης (Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α’) που διεξήγαγε τις χημικές αναλύσεις, διαπίστωσε την εμπορία προϊόντων τα οποία, ενώ επισημαίνονται ως εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, είναι στην πραγματικότητα σπορέλαια τεχνητά χρωματισμένα, αγνώστου προέλευσης.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα νοθευμένα προϊόντα με τις εξής επωνυμίες: 
 • «ΚΡΗΤΙΚΟΝ» 
 • «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ»  
 • «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ» 
 • «ΕΙΡΗΝΗ» 
 • «BEVELLINI» 
 • «το λιοτρίβι» 
 • «ΑΡΩΜΑ» 
 • «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» 
καθώς και τα μη ασφαλή προϊόντα με τις εξής επωνυμίες
 • «ΝΕΦΕΛΗ» 
 • «ΛΙΑΤΙΚΟ»
Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.